ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਂਦਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਹੈ? ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ.
Do You have Central Registration No.? Please Select The Relevant Option Below.
YES NO